Gelderse Federatie St. Hubertus
VGGF > Basiscertificering

Inleiding

Geachte leden van de Gelderse Schutters Federatie en de Vereniging Geweerschutters Gelderse Federatie,

Het afgelopen jaar is de Circulaire Wapens en Munitie aangepast. Een van de belangrijkste aanpassingen voor de Gelderse schuttersverenigingen
is dat vanaf 1 januari 2015 een basis certificaat nodig is om een wapenverlof te kunnen verlengen.

Een vereniging die eigen (vereniging)wapens in haar bezit heeft dient gecertificeerd te zijn.
Het is niet zo dat er tal van extra regels bijgekomen zijn waar een ieder zich aan moet houden, we moeten echter kunnen waarborgen dat we aan de (bestaande) regelgeving voldoen.

Bij het omgaan met (vuur)wapens is het van groot belang dat de veiligheid gewaarborgd wordt.
Binnen de Gelderse schutterswereld is het wapengebruik voor meer dan 95% gericht op het traditionele vogelschieten.

De personen die schieten, doen dit meestal niet meer dan 1 of 2 keer per jaar. Het gaat dus om niet ervaren schutters.
Extra aandacht voor veiligheid is dus zeker op zijn plaats. Het schieten vindt plaats op basis van de introducé regeling. Ook hieraan zitten spelregels verbonden.

Een introducé mag bijvoorbeeld alleen schieten met wapens die geschikt zijn voor het beoefenen van Olympische schiet disciplines.
Een introducé mag dus niet schieten met een 9 mm wapen. Ook is het niet toegestaan om als vereniging je wapens te verhuren (of uit te lenen) aan andere verenigingen.

Op dit moment is certificeren alleen mogelijk via de KNSA. Er zijn ook andere partijen bezig om te mogen certificeren, maar de erkenning is hier op dit moment nog niet voor gegeven.

De KNSA heeft als voorbereiding voor de certificering een quick scan opgesteld. Als alle vragen van die quick scan positief beantwoord kunnen worden, kan certificering aangevraagd worden.

De basis quick scan heeft vooral toepassing op echte schietverenigingen.
Samen met de KNSA (en de Brabantse Schutters Federatie) hebben we een quick scan opgesteld die enerzijds de wettelijke lading dekt en die anderzijds toegespitst is op de situatie binnen de Gelderse schutterswereld.

De aangepaste quick scan hebben we als bijlage bijgevoegd. Neem deze in uw bestuur goed door en kijk waar er voor uw vereniging knelpunten zijn.
Begin december organiseren wij als Gelderse Schutters Federatie en VGGF, samen met de KNSA een informatiebijeenkomst, waarbij de knelpunten toegelicht zullen worden en waar vragen gesteld kunnen worden.

Volledig ingevulde formulieren kunnen ingediend worden bij de VGGF.
De VGGF stuurt de aanvraag door naar de hoofd auditor, die aangesteld wordt door de KNSA.
Er vindt een audit plaats bij de vereniging, waarbij gecontroleerd wordt of daadwerkelijk aan alle eisen is voldaan.

De auditor rapporteert aan de KNSA, waarna bij akkoord het certificaat wordt verleend aan de schutterij / schuttersgilde.

Het is erg kortdag. De datum van 1 januari 2015 gaan we dus niet halen. Het is daarom van groot belang dat we met zijn allen de schouders onder
dit project zetten om de certificering zo snel en soepel mogelijk te kunnen laten verlopen.
De opzet is om de certificering voor alle betrokken verenigingen het 1e kwartaal van 2015 te kunnen realiseren.

Omdat de wapenverloven niet verlengd kunnen worden zonder basis certificaat willen we proberen om de verenigingen die in januari
de verloven moeten verlengen als eerste te kunnen certificeren.

Wij verzoeken u om te inventariseren wanneer bij uw vereniging de verlenging van het verlof aan de orde is.

Als Gelderse Schutters Federatie en VGGF willen we de KNSA helpen om de certificering zo snel mogelijk te laten verlopen.
Hiervoor kunnen wij een vijftal auditeurs aanstellen. Dit zijn personen die onder begeleiding van de hoofd auditor de audits bij de verenigingen kan afnemen. Als hiervoor belangstelling is, geef dit dat zo spoedig mogelijk aan ons door.

Voor verdere vragen of inlichtingen kunt een e-mail sturen naar de secretaris van de VGGF via:  info@vggf.nl