Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

Najaarsledenvergadering

Agenda ALV najaar 2014

Agenda algemene ledenvergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Goedkeuren notulen ledenvergaderingen van 27 maart 2014
 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen, waaronder
  – Stand van zaken schutterskroniek ‘De Huub”
  – Toekomst Landjuweel
  – Marketentstersdag
 4. Goedkeuren voorstel wijziging deelnamekosten wedstrijden
 5. Goedkeuren begroting 2015
 6. Goedkeuren open data enkele evenementen tm. 2016 (zie rooster)
 7. Informatie over E.G.S. en Europees Schutterstreffen 2015, door de Regiosecretaris
 8. Overhandigen inzameling Orde St.-Sebastianus aan  Stichting de Dierenweide Varsselder-Veldhunten
 9. Informatie Schuttersmuseum, door Stichtingsvoorzitter de heer Joop de Leuw
 10. Informatie ontwikkeling schiet-regelgeving en KNTS, zie toelichting
 11. Korte promotie van de evenementen in 2015 door organiserende verenigingen
 12. Mededelingen Jurycollege en uitreiking federatieve jaarprijzen
 13. Mededelingen Schietcommissie en uitreiking federatieve jaarprijzen, inclusief uitreiking oorkonde aan de federatiekoning
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Hoogachtend,

M. Hoekstra (secretaris)