Terug naar Federatie

Onderscheidings beleid

Hieronder treft u het formulier aan voor een Federatieve onderscheiding .

Aanvraagformulier federatieve onderscheiding_V_2016-06-24

Let op:
Meesturen:
* Een schutterslevens loop en een uitgebreide toelichting over de bijzondere verdiensten van de kandidaat.

NB:  Aanvragen zonder bijlagen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Nadat U deze heeft ingevuld, dient het formulier naar uw Kringsecretaris te worden verstuurd.
Na behandeling van het formulier bij uw Kringsecretaris, wordt deze toegezonden naar de secretaris van de Federatie.

————————————————————————————————————–

Reglement Federatieve onderscheidingen.
Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010.


Artikel 1         Federatieve onderscheiding

De Gelderse Schutters Federatie kent verschillende vormen van onderscheidingen.
Deze onderscheidingen zijn onder te verdelen in:

 • Persoonlijke onderscheidingen
 • Vereniging onderscheidingen

Artikel 2         Persoonlijke onderscheidingen

Een persoon die zich jarenlang achtereen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de
Gelderse Schutters Federatie, haar leden en/of haar geledingen, kan in aanmerking komen
voor één van de volgende Federatieve onderscheidingen:

 • Medaille van verdienste
 • Zilveren kroon
 • Gouden kroon
 • Ere lidmaatschap

 Artikel 3         Doelgroep

De genomineerden voor een Federatieve onderscheiding worden onderverdeeld in één van
de volgende drie doelgroepen:

 • Doelgroep A

Personen die als actief lid van hun schuttersvereniging, meerdere malen per jaar
deelnemen aan vereniging, Kring of Federatie activiteiten.
Onder doelgroep A vallen : boogschutters, geweerschutters, handboilers,
handboogschutters, kanonniers, koetsier, koningswachten, kruisboogschutters,
lee enfields, marketentsters, muzikanten, officieren, piassen, ruitersterpaard,
vaandelwachten/dragers, vendeliers, enzovoort

 • Doelgroep B

Personen die als bestuurslid / leidinggevende van hun schuttersvereniging,
meerdere malen per jaar deelnemen aan vereniging, Kring of Federatie activiteiten.
Onder doelgroep B vallen: bestuursleden, commandanten, Federatieve
commissieleden, grootmajoors, juryleden, presidenten, schietcommissie leden,
tamboer maîtres, enzovoort.

 • Doelgroep C

Personen die niet vallen onder doelgroep A of doelgroep B, maar volgens het
Federatie bestuur wel in aanmerking dienen te komen voor een persoonlijke
onderscheiding op grond van verdienstelijkheid jegens de Gelderse Schutters
Federatie, ook als deze geen lid zijn van een aangesloten vereniging.
Onder doelgroep C vallen: Burgemeesters, Commissaris van de Koning,
Federatiebestuursleden, Gedeputeerden, Kringbestuursleden, pastores, personen
die wegens ernstige gezondheidsredenen niet kunnen voldoen aan
doelgroep A en B, enzovoort.

 Artikel 4         Medaille van verdienste

Om in aanmerking te komen voor een Medaille van verdienste;

 • moet een persoon uit doelgroep A minimaal 40 jaar, aaneengesloten, deel
  uitmaken van deze doelgroep
 • moet een persoon uit doelgroep B minimaal 25 jaar, aaneengesloten, een functie
  hebben vervuld die hoort bij doelgroep B
 • wordt voor een persoon uit doelgroep C bepaald door het Federatiebestuur

 Artikel 5         Zilveren kroon

Om in aanmerking te komen voor een Zilveren kroon:

 • moet een persoon uit doelgroep A, 10 jaar na het ontvangen van de Medaille van
 • verdienste, nog steeds actief zijn in deze doelgroep
 • moet een persoon uit doelgroep B, 10 jaar na het ontvangen van de Medaille van
  verdienste, nog steeds een functie vervullen die hoort bij doelgroep B

 Artikel 6         Gouden kroon

Om in aanmerking te komen voor een Gouden kroon:

 • moet een persoon uit doelgroep B, 10 jaar na het ontvangen van de Zilveren
  kroon, nog steeds een functie vervullen die hoort bij doelgroep B

 Artikel 7         Ereleden

Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere wijze jegens de Gelderse Schutters Federatie,
dan wel ten opzichte van de bij de Federatie aangesloten Schuttersgilden of Schutterijen
verdienstelijk hebben gemaakt.
Ereleden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering, op voordracht van het
Federatiebestuur. De ereleden worden onderscheiden met een zilveren speld.

 Artikel 8         Oorkonde

Tijdens het uitreiken van één van de genoemde persoonlijke onderscheidingen, wordt ook
een oorkonde uitgereikt, waarop de ontvangen onderscheiding omschreven staat.
Ook ontvangt de onderscheiden persoon een bos bloemen.
In het Gulden Boek van de Gelderse Schutters Federatie wordt een aantekening gemaakt
van het uitreiken van de onderscheiding.

 Artikel 9         Procedure aanvraag onderscheiding

12.1       Voor het aanvragen van een onderscheiding dient het aanvraagformulier, te vinden
op de website van de Federatie, volledig ingevuld te worden, aangevuld met een
levensloopverslag van het schuttersleven van de jubilaris.
12.2       Het aanvraagformulier moet 4 maanden voor de uitreikdatum ingediend worden bij de
secretaris van de kring.
12.3       Het Kringbestuur toetst de aanvraag en brengt een advies uit aan het Federatiebestuur
12.4       Het Federatiebestuur bepaald of de aangevraagde onderscheiding wordt toegekend
12.5       Uiterlijk 30 dagen voor de uitreiking, wordt de aanvrager door de Federatie
geïnformeerd over het genomen besluit. Bij toekenning zal het protocol van de
uitreiking worden doorgenomen.

Artikel 10      Uitreiken van de persoonlijke onderscheiding

13.1       De onderscheiding wordt door een of meerdere bestuursleden van de Federatie
uitgereikt, bij voorkeur tijdens een officiële gelegenheid
13.2       Naast de onderscheiding en de oorkonde, wordt de jubilaris ook een bos bloemen
aangeboden
13.3       De aanvrager zorgt er voor dat bij het uitreiken van de onderscheiding een lessenaar
en een goede geluidsinstallatie aanwezig is.

 Artikel 11      Algemene bepalingen

14.1       Een persoonlijke onderscheiding wordt eigendom van de ontvanger
14.2       Onderscheidingen worden niet postuum uitgereikt
14.3       Een persoonlijke onderscheiding wordt niet tegelijkertijd met een andere schutters
onderscheiding uitgereikt
14.4       De kosten voor een persoonlijke onderscheiding worden bij de aanvrager in rekening
gebracht 

Artikel 12 Vereniging onderscheidingen

De Gelderse schuttersfederatie kent twee verenging onderscheidingen:

 • Zilveren schild
 • Verenging herinnering

 Artikel 13 Zilveren schild

Een bij de Gelderse Schutters Federatie aangesloten vereniging, ontvangt bij een
verenigingsjubileum in een veelvoud van 25 jaar, een zilveren schild

 Artikel 14      Vereniging herinnering

Een vereniging die een bijzonder schutters evenement heeft georganiseerd, ontvangt een
verenging herinnering. Een bijzonder evenement is een landjuweel of een Europees
schutterstreffen enz.

 Artikel 15      Uitreiken vereniging onderscheiding

Verenigingonderscheidingen en/of herinneringen worden door het Federatiebestuur
uitgereikt in overleg met de desbetreffende vereniging, bij voorkeur tijdens een receptie of
andere officiële gelegenheid

 Artikel 16       Kosten vereniging onderscheiding

De kosten van een verenigingonderscheiding en/of herinnering komen voor rekening van de
Federatie.

 Artikel 17      Wijziging reglementen

Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten door de Algemene Leden
Vergadering van de Federatie, bij meerderheid van stemmen.

 Artikel 18      Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Federatie