Sint Sebastianus († 288)

Sint Sebastianus († 288)

Feestdag 20 januari 2020

Schutspatroon van onder andere de (boog-)schutters, soldaten, jagers, steenhouwers, tuiniers, kleermakers en brandweerlieden. Verder was hij een van de zes pestheiligen, kinderen kregen zijn naam om onder andere pest, lepra, zweren en andere ziektes af te weren.

Sebastiaan was een militair bij de elitetroepen van Rome onder keizer Diocletianus die de christenen vervolgde. Door zijn plichtsbetrachting en goede humeur viel hij op en werd bevorderd tot kapitein van de keizerlijke lijfwacht. Wat de keizer niet wist was dat zijn officier een overtuigde christen was die zijn wedde deelde met de armen en zijn bange geloofsgenoten moed insprak. Het kon niet uitblijven dat dit de keizer ter ore kwam. Hij hield Sebastiaan voor dat de eenvoudige lieden die deze groep christen waren (handwerkers en slaven) geen gezelschap waren voor zijn kapitein en spoorde hem aan te kiezen voor zijn carrière. Maar Sebastiaan stond pal voor zijn geloof. Daarop gaf de keizer zijn boogschutters de opdracht hem te doden. Zij stroopten zijn uniform af, bonden hem aan een boom en schoten op hem tot hij bloedend ter neer zonk. In het donker kwamen Christelijke vrouwen zijn lichaam halen om het passend te begraven, maar hij ademde nog en zij brachten hem naar een afgelegen woning waar hij herstelde. Op de dag dat Dioceltianus in de tempel van Jupiter een offer wilde brengen riep Sebastiaan hem op de trappen toe dat hij zijn rijk moest opdragen aan Jezus, niet aan Jupiter. Geschrokken gaf de keizer opdracht hem dit keer met knuppels dood te slaan.

Sebastiaan hoorde als vooraanstaand militair bij de elite in het keizerrijk, maar hij koos voor de armen en de kleinen, voor het rijk van God en zijn gerechtigheid, zijn vrede. Zijn leven doet een appèl op mensen die vandaag in hun eigen bubbel leven en de nood van anderen niet zien, die eigen veiligheid en comfort boven alles stellen.